PGS. TS Lê Hùng Tiến

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

Chuyên gia NN&VH Anh,
Giảng viên cao cấp tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

1. Sơ lược tiểu sử

Họ và tên: Lê Hùng Tiến

Sinh ngày: 01/05/1956                   

Quốc tịch: Việt Nam 

Chức vụ: Giảng viên cao cấp tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

Học vị: Tiến sĩ              Năm đạt học vị: : 2000

Học Hàm: PGS            Năm phong: 2004

Email: lhtien@vnu.edu.vn; hoặc letienna@yahoo.com
      

2. Quá trình đào tạo:

Năm 1981: Cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh tại trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
Năm 1986: Cử nhân ngành Ngôn ngữ học tại trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
Năm 1995:  Nhận học vị thạc sỹ ngành ngôn ngữ học ứng dụng tại trường ĐH Đại học Tổng hợp Macquarie, Sydney, Úc.
Năm 2000: Nhận học vị tiến sỹ ngành ngôn ngữ học tại trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội.

3. Quá trình công tác:

Năm 1981: Giảng viên tiếng Anh tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội.
Năm 2004 – 2014: Trưởng khoa Khoa Sau Đại học, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội.
Năm 2014 – nay: Chuyên gia cao cấp của Viện nghiên cứu phát triển văn hóa, ngôn ngữ và giáo dục (CLEF) kiêm giảng viên cao cấp tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học
4.1. Đề tài khoa học
4.1.1 Đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì::

1. Phân tích diễn ngôn văn bản luật pháp tiếng Việt ứng dụng vào việc dịch văn bản luật pháp Việt - Anh, năm 2002
2. Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật Anh- Việt: Một số vấn đề về lý luận và phương pháp cơ bản, năm 2005
3. Chương trình và Đề cương bài giảng bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, năm 2001
4. Lý luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng với thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ và dạy tiếng ở Việt Nam, năm 2009
5. Nghiên cứu dịch thuật: Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn dịch thuật giữa tiếng Anh và tiếng Việt, năm 2010
6. Nghiên cứu mô hình đánh giá dịch thuật Anh-Việt, năm 2018

4.1.2 Đề tài, dự án, nhiệm vụ đã tham gia:

Nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn chuyển đổi đào tạo sau đại học sang phương thức đào tạo tín chỉ, năm 2006

4.2. Các công trình đã công bố

4.2.1. Các công trình sách 

Sách, giáo trình:

Phê bình đánh giá dịch thuật, một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn dịch thuật Anh-Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2018. 

4.2.2. Các bài báo khoa học

1. Một số vấn đề về phương pháp đào tạo biên-phiên dịch viên tiếng Anh tại trường đại học chuyên ngữ  trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Những vấn đề ngôn ngữ và dịch thuật”, số 7, trang 23, năm 1993
2. Cấu trúc phát triển nhận thức điển hình trong văn bản luật pháp tiếng Việt – so sánh đối chiếu với tiếng Anh trên Tạp chí “Ngôn ngữ”, Viện Ngôn ngữ học, số 11, trang 14, năm 2002
3. Vấn đề phương pháp trong dịch thuật Anh-Việt trên “Tạp chí khoa học” Đại học Quốc gia HN, số 1, trang 2, năm 2007
4. Nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu dân tộc học: hai phương pháp cơ bản trong ngôn ngữ học ứng dụng trên “Tạp chí khoa học” Đại học Quốc gia HN, số 1, trang 12, năm 2008
5. Tương đương dịch thuật và tương đương trong dịch Anh- Việt trên “Tạp chí khoa học” Đại học Quốc gia HN, số 3, trang 141, năm 2010
6. Dạy tiếng Anh ở bậc phổ thông và đại học nhìn từ khoa học giáo dục ngoại ngữ trên “Tạp chí  Nghiên cứu nước ngoài” Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1, năm 2013
7. Mô hình đánh giá dịch thuật tác phẩm văn học Anh-Việt trên Kỷ yếu Hội thảo khu vực “Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ” ĐH Huế, số 1, năm 2015
8. Nghiên cứu mô hình đánh giá dịch thuật Anh-Việt trên Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài – ĐHQGHN: số 3 năm 2016 (vol32), số 3, năm 2016
9. Phát triển cơ sở lý luận cho dịch thuật và đào tạo dịch thuật Anh-Việt trên Kỷ yếu Hội thảo khu vực “Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ” ĐH Huế
số 1, năm 2016
10. Về cơ sở lý luận cho đào tạo biên phiên dịch chuyên nghiệp ở Việt Nam trên Tạp chí  Nghiên cứu nước ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, Số 2 năm 2017 (vol 33), số 1, năm 2018
11. Dịch văn học và phê bình đánh giá bản dịch văn học ở Việt Nam”  Lê Hùng Tiến và Phạm Thị Thủy trên Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Trang 5-15 Số 1 (268), 2018. ISSN 0868-3409, số 1, năm 2018
12. Case Study Research through a Love Poem, VNU Journal of Foreign Studies, Vol 35 No 5 (2019) Tien H.L trên VNU Journal of Foreign Studies, Vol 35 No 5 (2019), số 5, năm 2019
13. Trends, Directions and Challenges in Translator Education and Implications for Education and Research in Vietnam trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Translation 4.0: Training, Reseach and Practice UCIT 2020, năm 2020

4.2.3. Các báo cáo khoa học đã được trình bày trong các hội nghị khoa học:

1. Một số vấn đề về phương pháp đào tạo biên-phiên dịch viên tiếng Anh tại trường đại học chuyên ngữ  Hội thảo khoa học toàn quốc “Những vấn đề ngôn ngữ và dịch thuật” 7-1993
2. Một số quan điểm gần đây về ngôn ngữ luật pháp tiếng Anh và vấn đề vận dụng vào nghiên cứu trong tiếng Việt.  Hội thảo khoa học toàn quốc “Nghiên cứu so sánh đối chiếu các ngôn ngữ” của ngành ngôn ngữ học tại Hà Nội 4-1997.
3. Động từ ngữ vi – phương tiện ngôn ngữ quan trọng góp phần biến văn bản thành qui phạm pháp luật. Hội thảo khoa học toàn quốc “Ngữ dụng học” lần thứ nhất tại Hà Nội 4-1999.
4. Vì sao dịch máy chưa thành công? (Hay là vấn đề văn hoá trong dịch thuật) Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Thành tố văn hoá trong dạy- học ngoại ngữ ” Hà Nội 5-2000.
5. Phê bình và đánh giá dịch thuật Anh-Việt. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Công tác dịch thuật và đào tạo cử nhân phiên-biên dịch”  Huế  6-2007.
6. Action research and ELT teachers in Vietnam. International Conference “Rethinking English Language education for today’s Vietnam” Hanoi, 2008
7. Dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam từ góc độ khoa học giảng dạy ngôn ngữ. Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc 11.2009 "Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về ngôn ngữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế" do Viện Ngôn ngữ học, tháng 11-2009.
7. ELT in Vietnam General and Tertiary Education from Second Language Education Perspectives. The 8th Asia TEFL International Conference, Hanoi, Vietnam 6-8 August 2010
8. Action Research and ELT teachers training in Vietnam. The 9th Asia TEFL International Conference, Seoul, Korea 6-8 September 2011
9. Nghiên cứu khoa học ở các trường cao đẳng sư phạm: Giáo viên nghiên cứu. Hội thảo khoa học quốc gia “ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG” Hà Nội 10/05/2012.
10. Nghiên cứu giáo dục ngôn ngữ từ cách nhìn của khoa học xã hội. Hội thảo khoa học Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN “Quốc tế học trong giáo dục ngôn ngữ ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hà Nội 2012
11. Dịch văn học việt Nam từ cách nhìn của lý luận dịch thuật. Hội thảo khoa học Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Hà Nội 2013
12. Những bình diện sư phạm của dịch thuật.  Hội thảo khoa họcTrường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Hà Nội 2014
13. Phê bình đánh giá dịch thuật và dịch thuật văn học Anh-Việt. Hội thảo “Ngữ học toàn quốc” Tp HCM 4-2015
14. Cơ sở lý luận của đánh giá chất lượng dịch thuật. Hội thảo khoa học Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Hà Nội 5-2015
15. Mô hình đánh giá dịch thuật tác phẩm văn học Anh-Việt. Hội thảo khu vực “Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ” ĐH Huế 11-2015
16. Nghiên cứu mô hình đánh giá dịch thuật Anh-Việt. Hội thảo khoa học Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Hà Nội 5-2016
17. Phê bình đánh giá dịch thuật và dịch văn học Anh-Việt. Hội thảo Ngữ học toàn quốc ngày 17-4- 2015 tại Tp Hồ chí Minh.
18. Phát triển cơ sở lý luận cho dịch thuật và đào tạo dịch thuật Anh-Việt. Hội thảo khu vực “Nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ” ĐH Huế 12-2016
19. Về cơ sở lý luận cho đào tạo biên phiên dịch chuyên nghiệp ở Việt Nam. Hội thảo Quốc gia 2017 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Hà Nội 5-2017
20. Nghiên cứu thuật ngữ: Một cách tiếp cận hậu cấu trúc luận. Hội thảo Quốc gia 2018 “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Hà Nội 5-2018
21. Trends, Directions and Challenges in Translator Education and Implications for Education and Research in Vietnam. Hội thảo quốc tế: Translation 4.0: Training, Reseach and Practice UCIT 2020, Hanoi October 27, 2020


 

PGS. TS Lê Hùng Tiến

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

PGS. TS Hoàng Anh Thi

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

PGS. TS Đinh Hồng Vân

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

GS. TS. Nguyễn Văn Khang

Cố vấn cao cấp/ thành viên Hội đồng Khoa học

GS. TS. Nguyễn Hòa

Thành viên Hội Đồng Khoa Học

TS. Thân Thị Mỹ Bình

Thư ký Hội Đồng Khoa Học

Huy Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ VOV2 HỆ THỐNG GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM - CẦU GIẤY TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA JF ACECOOK VAJA HEID NUI TRUC VIJACA dhnn thpt bac ha